کارت هواداری و مزایای آن

کارت هواداری و مزایای آن

کارت عضویت و یا همان کارت هواداری، کارتی است که بوسیله آن، فرد عضوی از یک جمع، تشکل و یا گروه می‌شود