ایپام چیست و در ایپام چه میگذرد؟

ایپام

ایپام معتقد است که می‌توان از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای گسترش صنعت گردشگری و افزایش کیفیت خدمات در این صنعت استفاده کرد.