گردشگری کشاورزی (گردشگری سبز)؛ عاملی برای رشد کارآفرینی

گردشگری کشاورزی (گردشگری سبز)

گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است ک در چند دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، احیا و بازسازی نواحی روستایی مد نظر قرار داده اند