اکوسیستم باز

اکوسیستم باز چیست؟

اکوسیستم باز یک جریان قوی و متفاوت نیا‌زهای بازرگانان سنتی در حال تغییر است و بانک­‌ها و متبحران باید بتوانند با آنها تغییر کنند. بازرگانان بیش از هر زمان دیگری تقاضا دارند، می‌خواهند هزینه‌های خود را کاهش دهند و کارایی بیشتری داشته باشند، در حالی که هنوز خدمات عالی مشتری و تجربه‌ی خرید منحصر به […]